Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

kringloopcentrum Huizen
ANBI-gegevens

Stichting Kringloopcentrum Eemnes, Gevestigd te Eemnes,

Zuidersingel 4, 3577AZ, Eemnes
T: 035 5380808

RSIN-nummer: 803058664.

Doelstelling van de Stichting (Statuten, artikel 2):

a. het bevorderen van milieubescherming met name door kringloop- en recyclingactiviteiten;

b. het scheppen van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid binnen het sub a beschreven kader;

c. het oprichten van of deelnemen in organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;

d. het verlenen van diensten aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;

e. het geven van voorlichting aan en bevorderen van de bewustmaking van bevolking en overheid ten aanzien van sparen van grondstoffen en energiebronnen;

f. het verlenen van financiële ondersteuning aan projecten ver weg of dicht bij huis ter verbetering van maatschappelijke en milieu-positieve omstandigheden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen bevorderd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkel. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB-lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt Stichting KringloopCentrum Eemnes mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werklozen, 50+ en mensen met een re-integratie of leer-vraag. (b.v. taal-stage) Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de intergemeentelijke Sociale Dienst van de HBEL- gemeenten en psychiatrische instellingen in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is en dat ook jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, bijgesteld.

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten.

Bestuur en directie:

Voorzitter: J. Bood, Eemnes
Secretaris: R. Holwerda, Eemnes
Penningmeester: R. Kreijger, Bussum
Bestuurslid: A. Klaassen, Huizen
Bestuurslid: J. Th. Adolfse, Laren
Bestuurslid: W.L. Windrich, Eemnes

Directie: Gevolmachtigd directeur G.A.M. Luchtenberg, Apeldoorn.

Beloningenbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld, wel vergoeding van specifiek voor de Stichting gemaakte onkosten. Personeel in dienst van de Stichting wordt beloond volgens het handboek arbeidsvoorwaarden voor kringloopbedrijven. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

Balans per 31 december 2014 (in duizend euro’s):

Vaste activa 90   Eigen vermogen 225
Vorderingen op korte termijn 19   Kortlopende schulden 72
Liquide middelen 188      
Totaal activa 297   Totaal passiva 297

 

Resultatenrekening over het jaar 2014 (in duizend euro’s):

Netto omzet 620
Inkoopwaarde van de omzet 32
Bruto marge 588
Personeelskosten 381
Overige bedrijfslasten 504
Resultaat voor Giften 25
Giften 12,5
Resultaat na Giften 12,5